We have been manufacturing limestone and dolomite construction and ornamental stones in Estonia since 1992. We have combined our years of experience in processing and installing natural stone and traditions and historical knowledge of Estonian stone processing.In our work we use:

- LIMESTONE, a traditional building stone from Northern Estonia
- INJU Dolomite, yellow dolomite from Lääne-Virumaa

We have been starting to appreciate the experience of Estonian stone masters in the purposeful use of different layers of limestone, and the stone is quarried by hand from the quarries we own, thus guaranteeing the weather resistance of our products.

We make the dimensions and finishes of the products according to the order and the customer's request.

Finishing options for tiles and planks: natural, sawn, polished, brushed, antique.

Finishing options for tiles and planks: natural, sawn, polished, brushed, antique.

GENERAL CONDITIONS OF HM Stone Co OÜ*


(belong to Sales Agreement and Orders)
Valid from 01.01.2004
1. Üldsätted ja mõisted

1.1.Käesolevad tüüptingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised paekivi- ja dolomiittoodete müügitingimused HM Stone Co OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja ostja vahel (edaspidi nimetatud Ostja). Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.

1.2.Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu või tellimuse (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks.

1.3.Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Müügiese), samuti Müügieseme kogus, hind, ettemaksu suurus, maksetähtaeg, üleandmise tingimused ja tähtaeg, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.

1.4.Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.

1.5.Leping jõustub Lepingus toodud ettemaksu laekumise momendist Müüja pangaarvele.

1.6.Pooltel on õigus Lepingust taganeda enne selle täitmist Lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

2. Müügihinna tasumine

2.1.Ostja tasub ettemaksuna 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa

2.2.Ülejäänud osa Müügieseme hinnast tasub Ostja 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale teatanud Müügieseme Ostjale üleandmiseks valmispanekust. Ostja kohustub tasuma Müügieseme hinna täies ulatuses enne Müügieseme kättesaamist ja omandiõiguse üleminekut.

2.3.Lepingus ettenähtud maksed tasub Ostja Müüja pangaarvele.

2.4.Ostjal on õigus igal ajal enne Lepingu täitmist Lepingust taganeda, millest Ostja informeerib Müüjat kirjaliku avaldusega. Juhul, kui Ostja taganeb ilma, et Müüja oleks omapoolseid kohustusi rikkunud, enne Lepingu täitmist ja Müügieseme üleandmist Lepingust, jääb Ostja poolt tehtud ettemaks...


READ MORE HERE...

Contact and location

Mõisa tee 28, Maardu küla, Jõelähtme vald, 74210 Harjumaa

HM Stone Co OÜ
E-mail: hmstone@hmstone.ee
Reg. code 10997135
VAT no. EE100886755

Mr Hillar Müür
Phone: +372 5019098
Phone: +382 5277037
E-mail: hillar@hmstone.ee